Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2012

boanna
1655 d2ec
Reposted fromLuundecided Luundecided viafincatamana fincatamana
boanna
6474 7fa0 500

February 15 2012

boanna
3932 613f 500
scared.

February 14 2012

boanna
Nieśmialość to przekleństwo. Sprawia, że w świecie każdego człowieka czuję się jak nieproszony gość.
To niewątpliwie najgorsza ze wszystkich cecha osobowości. Już wolałbym być wstrętny i gburowaty niż nieśmiały.
Okropni i nieokrzesani ludzie przynajmniej nie przejmują się zbytnio tym , jacy są.
— Dave B., Toledo, Ohio .
boanna
:) no pewnie :)
boanna
7853 b6eb 500
the mess in my head.
Reposted byfincatamanawrobelek
boanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl